fbpx

ÜYE AYDINLATMA METNİ

ÜYE AYDINLATMA METNİ

ÜYE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Üye Aydınlatma Metni(Metin), veri sorumlusu sıfatıyla Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş.(Justsnap ya da Şirket) olarak siz üyelerimizin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak ve aşağıda 5. Maddede belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı alabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için www.cekkazan.com.tr/firma-gizlilik-politikasi adresinde yer alan Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. Üye Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (Politika) inceleyebilirsiniz. İşbu Metin’de değişiklik yapılması halinde Politika dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir.

1- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak; (i) Çek Kazan Uygulamasına (Uygulama) kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi (ii) Kampanya katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığınızın tespiti (iii) Kampanya düzenleyen firmaların Uygulamada yer alan kampanya ve fırsatlarının tanıtımı (iv) kampanya koşullarını sağlayan üyelere kampanya süresince verilecek ödül ve promosyonların iletilmesi/verilmesi (v) Kampanyaya ilişkin geri bildirimlerin yapılması (vi) Ödül aktivasyonun/işlemlerinin yapılması/gerçekleştirilmesi  (vii) görüş, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi (viii) üyelikten çıkarma ve üyelik iptal işlemleri (ix) katılmış olduğunuz kampanya ve almış olduğunuz ürünlere ilişkin beğeni ve şikayetlerinizin tespiti amacıyla anket yapılması (x) beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve tercihlerinize göre 3. kişilere ait mal hizmetlerin tanıtım ve duyurularının yapılması (xi) ticari elektronik ileti onay kayıtlarının tutulması amaçlarıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenebilmektedir.

2- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Justsnap tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yukarıda 1. maddede belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yetkili özel kurum kuruluşlara, tedarikçilerimize KVKK’nın 8 maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3- Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kampanya kurgusuna göre alınan kişisel verileriniz değişmekle birlikte Justsnap tarafından elde edilen kişisel verileriniz kategorik olarak şu şekilde sıralanabilecektir: kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgi, cihaz bilgisi, görsel veri, alışveriş işlem bilgileri, ödül bilgileri, sinema şube bilgisi, pazarlama bilgisi, lokasyon bilgisi, talep ve şikayet yönetimi bilgileri. Kişisel verileriniz, Justsnap tarafından Çek Kazan Uygulaması, web-sitesi, sosyal medya ve yüklediğiniz fiş/faturalar üzerinden ve bu uygulamalarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemler vasıtasıyla elde edilmekte olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m. 5/2 hükmünde öngörülen işleme şartları(Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, Justsnap’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmesi, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Justsnap’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4- KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verinizin Justsnap tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK m.7’deki şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) d) ve e) bentlerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması durumunda itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için www.cekkazan.com.tr/barn-basvuruformu web sayfası adresinde bulunan başvuru formunu kullanabilirsiniz. Taleplerinize ilişkin başvurularınızı, kimliğinizin belirlenmesini sağlayacak belgeler ile birlikte; Islak imzalı kopyasını elden, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla Justsnap Teknoloji Ticaret A.Ş. İTÜ Magnet, Reşit Paşa Mah. Katar Cad. ARI 4 Binası No: 2/50/6 34467 SARIYER/İstanbul adresine iletmeniz ya da, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak destek@barn.com.tr adresine göndermeniz ya da, Sistemde kayıtlı elektronik posta (e-posta) adresinizden destek@barn.com.tr adresine bir e-posta ile göndermeniz ya da, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başkaca bir yöntem ile iletmeniz durumunda talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.